Vacature coördinator REN

 

Per 1 september 2020 ontstaat er een vacature voor een coördinator Stichting Regionaal Elektronisch Netwerk West-Brabant (REN) door het vertrek van de huidige coördinator. Wij zoeken naar een senior netwerk-/programmamanager die kennis van en ervaring heeft met gegevensuitwisseling in de zorg. De coördinator rapporteert aan het bestuur van REN, is lid van de Regionale Samenwerkings Organisaties Nederland en vertegenwoordigt REN in de Algemene ledenvergadering.


Kennis/vaardigheden

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Kennis van en ervaring met de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden in de zorg, inclusief de juridische en bedrijfseconomische aspecten daarvan
 • Kennis van en ervaring met de ontwikkelingen rond zorg-IT in het algemeen en gedeelde informatie/communicatie in het bijzonder, inclusief de zakelijke aspecten daarvan
 • Kennis van en ervaring met aansturing van project- en programmamanagement in complexe IT-omgevingen


Kerncompetenties

 • Vertrouwenwekkend door deskundigheid en senioriteit
 • Gericht op procesverbetering en innovatie, ondersteunen zorgaanbieders en patiënten, dienstverlenend
 • Kunnen acteren op regionaal, en toenemend op interregionaal/nationaal niveau
 • Om kunnen gaan met complexe en conflicterende ontwikkelingen, tegelijk diplomatiek en doortastend zijn
 • Ondernemend, integer, vasthoudend en ontspannen zijn, en open staan voor kritiek
 • Sensitiviteit voor het belang van communicatie en de zichtbaarheid van prestaties
 • Kunnen leiden van het bureau

 

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden voor de functie coördinator REN zijn conform de Cao Ziekenhuizen. Salariëring is afhankelijk van opleiding en ervaring en is gebaseerd op FWG-schaal 70, minimaal € 4.413,-  en maximaal € 6.663,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Het betreft een vacature voor 36 uur per week (is een full-time dienstverband). REN kent een collectieve zorgverzekering en reiskostenvergoeding.

Het kantoor van REN is gevestigd in de buitenpoli van het Bravis ziekenhuis in Etten-Leur en centraal in de regio gelegen. Van de coördinator wordt regelmatige aanwezigheid op kantoor verwacht, maar de aard van de functie betekent ook regelmatig reizen en een flexibele keuze van werktijden en werkplek.

 

Wervingsprocedure

Informatie over de vacature kunt u verkrijgen bij de heer E. Huisman, de huidige coördinator. De heer Huisman is als volgt te bereiken: M: 06 1990 8380, E: e.huisman@renwbr.nl.

Solliciteren op deze vacature kan door het sturen van een e-mail met brief en CV aan secretariaat@renwbr.nl. Reacties dienen uiterlijk 16 augustus binnen te zijn.

 De selectiegesprekken zullen plaatsvinden met een afvaardiging van het bestuur en zijn gepland op 21 augustus tussen 10 – 14 u. en 28 augustus tussen 10-12 u.

 

Achtergrondinformatie

 

Stichting REN West-Brabant

Stichting Regionaal Elektronisch Netwerk West-Brabant (REN) is een samenwerkings-verband van ruim 1.000 zorgaanbieders uit nagenoeg alle zorgsectoren. Het is een non-profit stichting  die werkt in opdracht van zorgverleners uit de regio West-Brabant. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van zorgorganisaties.

 

De voornaamste doelstelling van REN is het bevorderen van de continuïteit van zorg in de regio door elektronische uitwisseling van informatie tussen zorgaanbieders onderling en tussen zorgaanbieders en patiënten/cliënten. Dat kan allerlei vormen hebben, maar is altijd gericht op 2 pijlers:

 • Zorginhoudelijk, waar kwaliteit van zorg uitgangspunt is,
 • Procesondersteuning, waar we proberen zorgaanbieders in de regio te ondersteunen in hun dagelijkse werkzaamheden.

 

REN bereikt dit door gezamenlijke afstemming met de zorgaanbieders over prioriteiten, programma- en projectmanagement, gezamenlijke inkoop van diensten en eigen dienstverlening.

 

REN streeft naar efficiëntere werkprocessen en meer duidelijke informatie, waardoor zorgorganisaties met minder werk een betere kwaliteit van zorg kunnen leveren. Ook worden organisaties in staat gesteld om aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen (Secure Mail, datalekken) of aan de eisen van de IGZ tegemoet te komen (Medicatiedossier, LSP, eOverdracht). REN zet zich in voor projecten en diensten die bijdragen aan de doelstellingen van REN zelf en die van de deelnemers.

 

REN speelt een actieve rol in interregionale uitwisselingen, zoals in het kader van oncologische samenwerking in Zuid-West-Nederland (Embraze) en elektronische recepten van poliklinisch voorschrijvende medisch specialisten naar apothekers via het Landelijk Schakel Punt. Daarnaast zoekt REN, binnen haar doelstellingen en ten behoeve van zorgaanbieders in West-Brabant, voortdurend naar de optimalisatie van wat regionaal moet en wat interregionaal en nationaal kan, bijvoorbeeld door standaardisatie van infrastructuren.

De diensten van REN

Onderstaand een overzicht van de diensten van REN.

 • Projectontwikkeling: het initiëren van nieuwe projecten voor de regio op basis van de wensen van de deelnemers en externe ontwikkelingen; het ontwikkelen van projectplannen en samenwerkingsovereenkomsten.
 • Projectmanagement: het organiseren van de projecten in samenwerking met zorgorganisaties en leveranciers.
 • Expertise en advies: op verzoek van de deelnemers adviseert REN over projecten, maar ook over allerlei aspecten van communicatie in de zorg en de daarop van toepassing zijnde wetgeving (WGBO, BIG, Kwaliteitswet Zorginstellingen, WBP). REN is goed bekend met gespecialiseerde juridisch adviseurs op dit gebied, waardoor dubbel werk en kosten kunnen worden voorkomen.
 • Gezamenlijke inkoop van bijvoorbeeld ZorgMail, KPN Secure Mail en Secure Messaging, XDS en XDW Cloud Services, e.a.
 • Gezamenlijk beheer met VZVZ van het Landelijk Schakelpunt (LSP).
 • Informatie- en verbindingscentrum over de uitwisseling van zorginformatie t.b.v. de REN-Deelnemers, (inter)regionale en nationale partners.
 • Behartiging van de belangen van REN-Deelnemers, waar het gaat om de continuïteit van zorg en informatie-uitwisseling, op nationaal niveau via RSO Nederland .
 • De toenemende nadruk op de samenwerking tussen zorgaanbieders in de regio die vertaalt zich in consolidaties en steeds verdergaande horizontale/verticale integratie.
 • Er is sprake van een voortgaande verschuiving intramuraal – > extramuraal;
 • de huisartsenzorg, die hierbij een cruciale factor is, wordt zwaar belast en dient ondersteund te worden bij het ontwikkelen van haar rol. Ook de (ambulante) GGZ moet in deze ontwikkeling worden ingebed.
 • Voortdurende vergroting van de rol van de patiënt als participant in het zorgproces en als ontvanger van steeds meer dossierinformatie.
 • Veranderingen in de zorg-IT markt, zoals verzakelijking (externe investeerders, uitbuiten monopolies) en complexere systemen, consolidaties bij leveranciers.
 • Toenemende rol rol privacy en informatiebeveiliging.
 • Voor sommige deelnemers toenemende concurrentie.
 • Toenemende regie van de overheid en zorgverzekeraars rond samenwerkings-thema’s, door subsidieprogramma’s en nieuwe wetgeving.
 • Toenemende afhankelijkheden tussen zorgaanbieders zorgen ook voor toenemende onzekerheden.

 

Belangrijke gevolgen van deze ontwikkelingen voor REN

De hierboven genoemde ontwikkelingen hebben gevolgen voor REN vanuit informatie-management perspectief. Die gevolgen zijn bijvoorbeeld:

 • Slimme IT wordt steeds meer de kern van het zorgbedrijf
 • Een belangrijker rol voor (regionaal) informatie-management, informatiebeveiliging, privacy
 • Complexe interactie met samenwerkingsverbanden[1] en met consoliderende en soms concurrerende zorgaanbieders
 • Responsief kunnen inspelen op ontwikkelingen bij en nauwere samenwerking met IT-functies van deelnemers, combinatie van pro-actief en re-actief
 • Toenemende rol op achter- en voorgrond in de communicatie met de patiënt
 • Versterking van de strategische inkoop-rol, bijvoorbeeld in samenwerking met andere RSOs of met nationaal werkende partijen als VZVZ en specifieke initiatieven
 • Versterking van haar rol op regionaal, toenemend op interregionaal en nationaal niveau
 • Samenwerking partners en RSOs in Zuid-West Nederland, in het bijzonder met RijnmondNet, waarmee een strategische samenwerking bestaat
 • Responsieve afstemming van visie en beleid met de Deelnemers
 • Geleidelijke groei van het bureau, het kunnen voldoen aan volwassenheidseisen van toekomstige subsidiegevers (VWS, ZN), versterking netwerkorganisatie, wendbaar blijven

 

Het bureau van REN

REN doet alleen wat anderen niet kunnen. Het bureau van REN is dan ook klein, gespecialiseerd en bestaat, naast een office manager, uit een programmamanager, een projectassistent, een communicatiemedewerker en een administratief medewerker. Voor specifieke taken worden extern specialisten ingehuurd, zoals een Functionaris Gegevensbescherming en een controller. De coördinator geeft leiding aan het bureau.

[1] * Bijvoorbeeld St. West-West, Transmurale Zorg, Embraze oncologie netwerk, West-Brabantse Ondernemers in de Zorg, Care Innovation Centre West-Brabant)